پایه های پنجم وششم ابتدایی - سخت کوشان

پایه های پنجم وششم ابتدایی - سخت کوشان
مطالب علمی وآموزشی و... - فرمولهاونمونه سوالات آزمونهای تیزهوشان وآزمونهای نوبت اول ودوم 
قالب وبلاگ
لینک دوستان

نام و نام خانوادگی :                          به نام خدا                                  دبستان شاهد ۱

آزمون بنیه علمی                               پایه پنجم                                   تاریخ2/9/89


********************************************************************************                 1-اولین رقم ازسمت چپ عددی درمرتبه ی دهگان هزار است. این عددچند رقمی است؟ طبقه ی هزار آن چندرقمی است؟


       الف) 5-2                   ب) 6-2                      ج) 5-3              د)6-3


2- اگر به یکان هزارعددشش رقمی 4تااضافه شود،آن عددچندتااضافه می شود؟


الف)  40000                  ب)  4000                     ج)  400             د)4


3-حاصل ضرب دوعددمتوالی حتما برچه عددی بخش پذیراست؟


الف) 2          ب)  3        ج) 4      د)5


4-درتقسیم یک عددبر4 باقیمانده کدام یک ازاعدادزیر نمی تواندباشد ؟


الف) 0          ب) 1      ج) 4       د)3


5-خارج قسمت تقسیمی 30وباقی مانده آن نصف مقسوم علیه ومقسوم علیه ثلث خارج قسمت است مقسوم کدام است؟


الف)  330    ب) 385      ج)  370      د)305


6-عدد125 راباکدام عددزیر جمع کنیم تامجموع بر18بخش پذیرباشد؟


الف)  96         ب) 94         ج) 93          د)91


7- 23 تا  دوسوم به صورت عدد مخلوط  کدام است ؟


الف )    چهارده ویک سوم    ب)  پانزده ویک سوم     ج)  شانزده ویک سوم    د)  هفده ویک سوم                                   


8- کدام یک بین دو کسر   سه چهارم و   پنج ششم قرار می گیرد ؟


الف ) پانزده بیست وچهارم   ب)  هشت بیست وچهارم   ج)  چهارپنجم د) سه پنجم


9- مجموع دو عدد 7 و اختلاف آن ها   دووسه پنجم   می باشد . هریک از این اعدا د به ترتیب کدامند ؟


الف )  چهاروچهارپنجم ،  دوویک پنجم    ب) یازده پنجم  ، نه پنجم                                                    ج) سه وهشت دهم  ، دوودودهم د) دوازده پنجم ، بیست وچهارپنجم


10- فاصله ی منزل حسین با دوچرخه تا مدرسه سه دقیقه راه است اگر سرعت حسین هنگام آمدن به مدرسه 20 کیلومتر در ساعت باشد فاصله ی خانه ی حسین تا مدرسه چند کیلومتر است ؟


الف )  دوسوم کیلومتر      ب)  یک ویک دوم کیلومتر      ج) 2 کیلومتر      د)1 کیلومتر


11- گنجایش دو لیوان برابر است . در لیوان اول پنج ششم و در لیوان دوم شش هفتم   آب ریخته ایم کدام لیوان آب بیشتری لازم دارد تا پر شود ؟ چقدر ؟


الف ) اولی - یک سوم    ب) دومی -  دوچهاردهم    ج) اولی - یک ششم    د) دومی - یک هفتم


12-کدام کسر با شصت وهشت ،هشتادوپنجم  برابر است ؟


الف )چهارپنجم ب )  پنج هفدهم  ج )  هفده بیست ونهم  د )  سه هفتم                   


13- باقیمانده ی تفریق مقابل کدام عدد زیر است ؟                 پنجاه ودوسه چهارم منهای هفده وپنج ششم        


الف) سی وچهاروبیست وسه بیست وچهارم             ب)    سی وپنج ودوبیست وچهارم                          ج)   سی وچهارویازده دوازدهم                             د)  سی وپنج وبیست ودو بیست وچهارم  


14- چهار برابر عددی را با خودش جمع کرده ایم حاصل عدد3500 شد. خمس عدد کدام است ؟               الف)700                  ب)500                         ج)875               د)140


15-ازیک سوم  عددی 5 واحد کم کردیم سپس حاصل را دریک چهارم  ضرب کردیم عدد 10 به دست آمد آن عدد کدامیک از عدد های زیر است ؟


الف) 45         ب)90              ج)135              د)150


16-اگر15شهریور سه شنبه  باشد،12مهرهمان سال چه روزی است؟


الف) سه شنبه         ب) چهار شنبه             ج) پنج  شنبه              د) جمعه


17-چهاربرابرعددی راباخودش جمع کردیم وحاصل 60 شد،آن عددکدام است؟


الف) 10         ب)12               ج) 15               د)20


18-مجموع اعدادزوج از1تا150باکدام گزینه برابراست؟


الف)76×74          ب)  76×76       ج) 76×75     د) 77×75         


19- مجموع اعدادفرد از1تا150باکدام گزینه برابراست؟


الف)76×77          ب)  76×76        ج) 76×75     د) 75×75         


20-درساعت یک وسی دقیقه، زاویه بین دوعقربه ساعت شمار ودقیقه شمارچنددرجه است؟


الف)  135 درجه       ب)  120 درجه            ج) 118 درجه          د)95 درجه


21- نسبت پول محمد به پول وحید2به3می باشدونسبت پول سعید به پول وحید4به3 است.اگر مجموع پول این 3نفر2700تومان باشد.سعیدچندتومان پول دارد؟


الف)800     ب)400            ج)1200        د)600


22- نسبت پول رضابه جوادمثل سه چهارم به دوسوم به است. اگر اختلاف پول آن ها300تومان باشدجوادباپول خود چند مداد80تومانی می تواند بخرد؟


الف)12           ب) 18         ج) 30        د)16


23--محیط مستطیلی 30سانتی متراست.اگرعرض آن ربع طولش باشدمساحت آن چقدراست؟


الف) 80          ب)16          ج)32         د)36 

24- هر ضلع مربعی 50 سانتیمتر است محیط این مربع چند متر است ؟


            الف) 100 متر  ب) 50 متر      ج) 2 متر                      د) 625 متر

                                                                 باتشکر:   سیدجوادتزرقیموضوعات مرتبط: نمونه سوالات ریاضی پنجم
[ پنجشنبه ۱۳۸۹/۱۲/۱۹ ] [ ۲۳:۳۴ بعد از ظهر ] [ سیدجوادتزرقی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

سلام دوستان عزیزودانش آموزان گرامی :

کلیه ی مطالب وسوالات بصورت طبقه بندی شده می باشدلذاابتدابادرنظرگرفتن مطلب موردنظرتان ، درقسمت موضوعات مربوطه به دنبال آن بگردید.
پنج وبلاگ بطورمجزاهرکدام مربوط به یکی ازپایه های مقطع ابتدایی توسط اینجانب نوشته شده که درقسمت پیوندهامی توانیدآدرس آنهارابیابید .
امکانات وب
Google

در وبلاگ سخت کوشان
در كل اينترنت

Up Page